EDICTO ADXUDICACIÓN DAS SUBVENCIÓNS ÁS ASOCIACIÓNS DO CONCELLO DE MONTERREI EXERCICIO 2019

EDICTO

En cumprimento do establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13 punto 4 da Lei 4/2006, do 20 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, publícase a listaxe íntegra das subvencións concedidas ás asociacións do concello, ao abeiro da convocatoria publicada no Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 82, do 9 de abril de 2019, cuxas bases se aprobaron na Xunta de Goberno Local do día 13 de febreiro de 2019

EDICTO ASOCIACIONS 2019

aedl
Axencia de desenvolvemento local Concello de Monterrei