Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19

O BOE de hoxe, 18 de marzo de 2020, publica o Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, como resposta a a emerxencia sanitaria xerada pola pandemia mundial do coronavirus COVID-19.

Enlace BOE :

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo

O obxectivo, segundo sinala na súa propia exposición de motivos, é triplo:

  • Reforzar a protección de traballadores, familias e colectivos vulnerables.
  • Apoiar a continuidade na actividade produtiva e o mantemento do emprego.
  • Reforzar a loita contra a enfermidade.

E é que a crise sanitaria se está transmitindo á economía e á sociedade a unha velocidade inusitada, afectando tanto á actividade produtiva como á demanda e ao benestar dos cidadáns. A economía está a verse afectada por diversas canles, atendendo á evolución temporal e xeográfica do brote de COVID-19».

Por iso mesmo, este novo texto dedica todo o seu capítulo I a articular una serie de medidas de apoio a traballadores, familias e colectivos vulnerables, que ven particularmente afectados polas circunstancias actuais. Ademais, inclúe no seu capítulo II medidas de flexibilización dos mecanismos de axuste temporal de actividade para evitar despedimentos. Desta maneira, preténdese manter o emprego e reforzar a protección dos traballadores.

A entrada en vigor deste novo texto legal prodúcese o mesmo día da súa publicación e as súas medidas manterán a súa vixencia durante o prazo dun mes desde a súa entrada en vigor, sen prexuízo das posibles prórrogas. No entanto, aquelas medidas previstas neste real decreto-lei que teñen prazo determinado de duración suxeitaranse ao mesmo.

Aclarado o anterior, pasamos a desglosar os artigos relativos á materia laboral centrándonos, especialmente, no capítulo I, que establece os preceptos que resultan de aplicación ao sector público.

Resumen CAPÍTULO I Medidas de apoio aos traballadores, familias e colectivos vulnerables:

Documeto:  CAPITULO I – Medidas de apoio aos traballadores, familias e colectivos vulnerables

Resumen CAPITULO II Medidas de flexibilización dos mecanismos de axuste temporal de actividade para evitar despedimentos:

Documeto: CAPITULO II Medidas de flexibilización dos mecanismos de axuste temporal de actividade para evitar despedimentos.

 

índice

 

aedl
Axencia de desenvolvemento local Concello de Monterrei