EDICTO DE APROBACIÓN DAS BASES PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DUN AUXILIAR DO SERVIZO DE LIMPEZA