BASES QUE REXERAN O PROCESO DE SELECCIÓN PARA A SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DUN/DUNHA TÉCNICO/A DE INFORMACIÓN TURÍSTICA