PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DUN/DUNHA TÉCNICO/A DE INFORMACIÓN TURÍSTICA