RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2020 pola que se convoca o Programa de
axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes, con
carácter plurianual (código de procedemento VI406C).