ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DA OBRA “ABASTECEMENTO E SANEAMENTO NA RÚA TORREÓN, EN MEDEIROS”