BASES PARA O PROCESO DE SELECCIÓN DUN/HA TÉCNICO/A DE INFORMACIÓN TURÍSTICA