ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO MENOR DA OBRA «ABASTECEMENTO E SANEAMENTO NA RÚA TORREÓN, EN MEDEIROS»