BASES QUE REXERÁN O PROCESO DE SELECCIÓN PARA A PROVISIÓN,POR INTERINIDADE, DUNHA PRAZA DE OFICIAL DE SERVIZOS VARIOS(FONTANEIRO)